คู่มือการใช้งานโปรแกรม HOSxP

HOSxP ระบบบันทึกการคัดกรองผู้สงสัย COVID-19

รายละเอียดการใช้งานเบื้องต้น https://hosxp.net/joomla25/index.php/component/content/article/2-uncategorised/425-bms-covid-system-hosxp

ดาวน์โหลด

HOSxP คู่มือระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

รายละเอียดการลงข้อมูล ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่(เวชระเบียน)

ดาวน์โหลด

HOSxP คู่มือระบบงานคัดกรอง

รายละเอียดการลงข้อมูลซักประวัติ

ดาวน์โหลด

HOSxP คู่มือระบบงานผู้ป่วยใน

รายละเอียดการลงข้อมูล ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล

ดาวน์โหลด

HOSxP คู่มือระบบงานห้องคลอด

รายละเอียดการลงข้อมูล ผู้ป่วยห้องคลอด

ดาวน์โหลด

HOSxP คู่มือระบบงานห้องแล๊ป

รายละเอียดการลงข้อมูล งานห้องแล๊ป

ดาวน์โหลด

HOSxP คู่มือระบบงานทันตกรรม

รายละเอียดการลงข้อมูล งานทันตกรรม

ดาวน์โหลด

HOSxP คู่มือห้องฉุกเฉิน

รายละเอียดการลงข้อมูล ห้องฉุกเฉิน

ดาวน์โหลด

HOSxP คู่มือระบบงานห้องยา

รายละเอียดการลงข้อมูล ห้องยา

ดาวน์โหลด

HOSxP คู่มือระบบงานห้องยา_Mode2

รายละเอียดการลงข้อมูล ห้องยา_Mode2

ดาวน์โหลด

HOSxP คู่มือวิธีการใช้ยา

รายละเอียดการลงข้อมูล ห้องยา

ดาวน์โหลด

HOSxP คู่มือระบบงานห้องชำระเงิน

รายละเอียดการลงข้อมูล ห้องชำระเงิน

ดาวน์โหลด