ITA 2564

EB 2

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

1.14 จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
(แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และ
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน
เรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)

EB 3

1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานโดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณและ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB 4

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดงบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)

2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)

3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)

ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564

EB 6

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด

2.โครงการ

ดาวน์โหลด

3.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาร่วมจัดทำ แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

ดาวน์โหลด

4.แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

ดาวน์โหลด

5.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ
และปรากฏการขอ อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ดาวน์โหลด

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ดาวน์โหลด

8.หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ดาวน์โหลด

EB 7

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด

2.โครงการ

ดาวน์โหลด

3.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วม
ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนิน กิจกรรมนอกสถานที่

ดาวน์โหลด

4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ
และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ดาวน์โหลด

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ดาวน์โหลด

7.หรือวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ดาวน์โหลด

EB 9

1.1 ผู้บริหารของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

2.นโยบายแผนและยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลด

3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

4.แผนการใช้จ่ายประจำปี

ดาวน์โหลด

5.ช่องทางขั้นตอนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลด

6.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ดาวน์โหลด

7.1รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

7.2แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

7.3แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

7.4แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

7.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบสขร.1)

ดาวน์โหลด

8.มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

9.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

ดาวน์โหลด

10.แบบฟอร์มคำสั่งและกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

EB 10

1.ขออนุมัติแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

2.แผนปฏิบัติการ รพก.เสาไห้ ปี 63

ดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

4.Link

ดาวน์โหลด

EB 11

1.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

2.รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

4.Link

ดาวน์โหลด

EB 12

1.บันทึกข้อความรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2561

ดาวน์โหลด

2.ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

EB 13

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

ดาวน์โหลด

2.คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

4.หลักฐานการประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

ดาวน์โหลด

5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ดาวน์โหลด

EB 14

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

2.ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

ดาวน์โหลด

3.ภาพถ่ายประกอบ

ดาวน์โหลด

4.Print Screen

ดาวน์โหลด

EB 15

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด

ดาวน์โหลด

2.ประกาศเจตจำนงของผุ้บริหารสูงสุด

ดาวน์โหลด

3.ภาพถ่ายประกอบ

ดาวน์โหลด

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลด

5.Print screen

ดาวน์โหลด

EB 16

1.บันทึกข้อความเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

2.ประกาศโรงพยาบาลวังม่วง การประกาศเจตจำนง

3.คู่มือปฏิบัติงาน

4.ภาพประกอบ

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

EB 17

1.บันทึกข้อความขออนุญาติเผยแพร่

2.ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน

3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4.รายงานสรุปผล

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

7.ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง มาตรการป้องกันการ

8.ประกาศโรงพยาบาล เรื่องมาตรการป้องกันการ

EB 18

1.บันทึกข้อความ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

2.ผังกำกับแผนงานโคางการโรงพยาบาล พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร้ ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

4.แบบรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนเงินบำรุงประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ดาวน์โหลด

EB 19

1.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงา

ดาวน์โหลด

2.การรวมกลุ่มมีการกำหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัา

ดาวน์โหลด

3.หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน(รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)

ดาวน์โหลด

4.หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล

ดาวน์โหลด

EB 20

1.บันทึกข้อความขอเชิญประชุม การวิเคราะห์

ดาวน์โหลด

2.รายงานการประชุม เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ดาวน์โหลด

4.บันทึกข้อความขอเสนอรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

EB 21

1.บันทึกข้อความ เรื่องกรอบแนวทางการป้องกัน

ดาวน์โหลด

2.คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกรอบ

ดาวน์โหลด

3.บันทึกข้อความ เรื่องหนังสือแจ้งเวียนกรอ

ดาวน์โหลด

4.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ดาวน์โหลด

6.รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดาวน์โหลด

EB 22

1.หลักฐานการประชุม จนจบขั้นตอน

ดาวน์โหลด

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

3.ภาพถ่ายประกอบ

ดาวน์โหลด

4.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดประชุม

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

ดาวน์โหลด

6.Print screen

ดาวน์โหลด

EB 23

1.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

2.หนังสือผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติและนามในแผนฯปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

4.Print Screen

ดาวน์โหลด

EB 24

1.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลด

1.1รายงานผลการกำกับติตามการดำเนินการ

ดาวน์โหลด

1.2หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ - Copy

ดาวน์โหลด

1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ - Copy

ดาวน์โหลด

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

ดาวน์โหลด

2.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ

ดาวน์โหลด

2.2หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

EB 25

1.สำเนาหนังสือเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ

ดาวน์โหลด

2.คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง ให้แพทย์ปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

3.คำสั่ง โรงพยาบาลเสาไห้ เรื่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์

ดาวน์โหลด

4.คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งให้บุลลากร

ดาวน์โหลด

5.คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งให้บุลลากร

ดาวน์โหลด

6.หลักเกณฑ์แนวทางการเบิกค่าตอบแทน

ดาวน์โหลด

7.ขั้นตอนวิธีตรวจสอบจัดทำเอกสารการเบิกจ่า

ดาวน์โหลด

8.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์

ดาวน์โหลด

9.รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเอกสาร หลักเกณฑ์

ดาวน์โหลด

10.บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติตามหลัก

ดาวน์โหลด

11.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

EB 26

1.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ดาวน์โหลด

2.แผนผังการเข้ารับบริการของหน่วยงานต่างๆ

ดาวน์โหลด

คลังภาพ ITA 2564