ITA 2566

MOIT 2

1.บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่คำสั่ง หัวหน้าจนท

ดาวน์โหลด

2.คำสั่งแต่งตั้ง หน.จนท และจนท

ดาวน์โหลด

3.1.1 บันทึกข้อความรายงานประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

3.1.2 ว322

ดาวน์โหลด

3.1.3 คำสั่ง ปิด-ปลด ประกาศ

ดาวน์โหลด

3.1.4ภาพการเผยแพร่แผนฯ ฯ สถานที่ปิดประกาศ รพ.วังม่วง

ดาวน์โหลด

3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาส1)

ดาวน์โหลด

3.2.2 รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส1)

ดาวน์โหลด

3.2.3 แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่

ดาวน์โหลด

3.3.1 แบบแสดงความบริสุทธิใจเกินแสน

ดาวน์โหลด

3.3.2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่เกินแสน

ดาวน์โหลด

3.2.3 แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่

ดาวน์โหลด

3.3.3 บันทึกข้อความมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดาวน์โหลด

3.3.4 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.วังม่วง

ดาวน์โหลด

3.3.5 บันทึกการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ดาวน์โหลด

3.3.6 ตัวอย่างโครงการจัดซื้อจัดจ้างเกินแสน

ดาวน์โหลด

3.3.7 ตัวอย่างโครงการจัดซื้อจัดจั้งไม่เกินแสน

ดาวน์โหลด

MOIT 1

1.บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อลงเว็ปไซต์

ดาวน์โหลด

2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2561

ดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB1

ดาวน์โหลด

MOIT 3

1.ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

ดาวน์โหลด

2.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB3

ดาวน์โหลด

3.โครงการ1 วงเงินเกิน 5000

ดาวน์โหลด

4.โครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด

ดาวน์โหลด

MOIT 4

1.บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจ้าง

ดาวน์โหลด

2.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล EB4

ดาวน์โหลด

3.แบบ สขร เดือน ตค.60

ดาวน์โหลด

4.แบบ สขร เดือน พ.ย.60

ดาวน์โหลด

5.แบบ สขร เดือน ธค.60

ดาวน์โหลด

6.แบบ สขร เดือน ม.ค.61

ดาวน์โหลด

7.แบบ สขร เดือน ก.พ.61

ดาวน์โหลด

8.แบบ สขร เดือน มีค.61

ดาวน์โหลด

9.แบบ สขร เดือนเม.ย.61

ดาวน์โหลด

10.แบบ สขร เดือน พ.ค.61

ดาวน์โหลด

11.แบบ สขร เดือน มิ.ย.61

ดาวน์โหลด

12.แบบ สขร เดือน ก.ค.61

ดาวน์โหลด

13.แบบ สขร เดือน ส.ค.61

ดาวน์โหลด

14.แบบ สขร ก.ย.61

ดาวน์โหลด

MOIT 5

1.หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด

2.โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาฯ (รพ)

ดาวน์โหลด

3.1 โครงการ ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลัก

ดาวน์โหลด

3.2 หนังสือขอเชิญประชุม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกซ้อมแผนฯ

ดาวน์โหลด

4.ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

4.1 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ 1

ดาวน์โหลด

4.2 ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม 2

ดาวน์โหลด

5.รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการฯ

ดาวน์โหลด

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

ดาวน์โหลด

MOIT 6

1.หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด

2.โครงการ

ดาวน์โหลด

3.1 โครงการ ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลัก

ดาวน์โหลด

4.1 หนังสือขอเชิญประชุม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกซ้อมแผนฯ

ดาวน์โหลด

4.2. แผนงาน โครงการ ตามภารกิจหลัก

ดาวน์โหลด

4.4 แผนซ้อมอุบัติเหตุหมู่ (สคริป)

ดาวน์โหลด

4.5 แผนปฏิบัติการอุบัติเหตุหมู่

ดาวน์โหลด

5. ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม

ดาวน์โหลด

5.1 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ 1

ดาวน์โหลด

5.2 ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม 2

ดาวน์โหลด

5.3 ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม 3

ดาวน์โหลด

5.4 ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม 4

ดาวน์โหลด

6.รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการฯ

ดาวน์โหลด

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ดาวน์โหลด

MOIT 7

1.หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด

2.โครงการ

ดาวน์โหลด

3.โครงการ ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลัก

ดาวน์โหลด

3.1 ผังการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เมื่อเกิดอุบัติภัยหมู่

ดาวน์โหลด

3.2 แผนซ้อมอุบัติเหตุหมู่ (สคริป)

ดาวน์โหลด

3.3 แผนปฏิบัติการอุบัติเหตุหมู่

ดาวน์โหลด

4.ภาพการซ้อมแผนฯ

ดาวน์โหลด

5.หนังสือรายงานนายอำเภอ

ดาวน์โหลด

5.1หนังสือรายงานผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

ดาวน์โหลด

MOIT 8

1.บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

ดาวน์โหลด

2.คำสั่งแต่งตั้ง จนท รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์

ดาวน์โหลด

3.ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลด

3.1วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลของโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม

ดาวน์โหลด

4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

ดาวน์โหลด

MOIT 9

1.1 ผู้บริหารของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

ดาวน์โหลด

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

1.4 ประกาศอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย

ดาวน์โหลด

1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม Moph

ดาวน์โหลด

1.6 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ดาวน์โหลด

1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด

1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด

2. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

ดาวน์โหลด

3. แผนปฏิบัติการประจำปี

ดาวน์โหลด

3.1. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

3.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ปี2561

ดาวน์โหลด

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ดาวน์โหลด

5.1 คำสั่ง คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

ดาวน์โหลด

5.2 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป

ดาวน์โหลด

5.3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต

ดาวน์โหลด

5.4 แผนผังกระบวนการร้องเรียนเรื่องทั่วไป+ภาพถ่าย

ดาวน์โหลด

5.5 แผนผังกระบวนการร้องเรียนเรื่องทุจริต

ดาวน์โหลด

6.1 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด

6.2 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลด

6.3 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด

7.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

7.2 บันทึกข้อความรายงานประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

7.3 รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส1)

ดาวน์โหลด

7.4 แบบแสดงความบริสุทธิใจเกินแสน

ดาวน์โหลด

7.5 แบบ สขร 61

ดาวน์โหลด

8. ประกาศมาตรการ กลไก การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

9. คู่มือขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน

ดาวน์โหลด

10. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ดาวน์โหลด

MOIT 10

1.บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

2.แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561-2563 โรงพยาบาลวังม่วง

ดาวน์โหลด

MOIT 11

1.บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

2.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ปี2561

ดาวน์โหลด

MOIT 12

1.บันทึกข้อความรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2561

ดาวน์โหลด

2.ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

MOIT 13

1.บันทึกข้อความขอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

ดาวน์โหลด

2.ประกาศ สธ. การประเมินผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมายฯ

ดาวน์โหลด

3.ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลด

5.รายงานการประชุม

ดาวน์โหลด

MOIT 14

1.บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

ดาวน์โหลด

2.ประกาศผลการปฏิบัติราชการ (ข้าราชการ)

ดาวน์โหลด

3.ประกาศผลการปฏิบัติงาน (พกส)

ดาวน์โหลด

4.ผลการปฏิบัติราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

ดาวน์โหลด

5.ประกาศผลการปฏิบัติงาน (พนักงานราชการ)

ดาวน์โหลด

6.ภาพถ่ายประกอบ

ดาวน์โหลด

MOIT 15

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขมรมจริยธรรม Strong

ดาวน์โหลด

2.ประกาศโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของ รพ

ดาวน์โหลด

3.ภาพถ่ายประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต

ดาวน์โหลด

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่

ดาวน์โหลด

MOIT 16

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ดาวน์โหลด

2.หลักฐานช่องทางการร้องเรียน

ดาวน์โหลด

3.1คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป

ดาวน์โหลด

3.2 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต

ดาวน์โหลด

4.1 แผนผังกระบวนการร้องเรียนเรื่องทั่วไป+ภาพถ่าย

ดาวน์โหลด

4.2 แผนผังกระบวนการร้องเรียนเรื่องทุจริต

ดาวน์โหลด

5.หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

ดาวน์โหลด

6.1รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด

6.2 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลด

6.3 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด

6.4 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลด

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

ดาวน์โหลด

MOIT 17

1.บันทึกข้อความขออนุญาติเผยแพร่

ดาวน์โหลด

2.ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน

ดาวน์โหลด

3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ดาวน์โหลด

4.รายงานสรุปผล

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

ดาวน์โหลด

MOIT 18

1.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ-กิจกรรม

ดาวน์โหลด

2.กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ดาวน์โหลด

3.บันทึกข้อความรายงานกิจกรรม-ภาพประกอบ

ดาวน์โหลด

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ดาวน์โหลด

MOIT 19

1.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลด

2.การรวมกลุ่ม ที่มีสมาชิกกลุ่ม

ดาวน์โหลด

3.กิจกรรม

ดาวน์โหลด

4.บันทึกข้อความ รายงาน กิจกรรม

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล

ดาวน์โหลด

MOIT 20

1.หนังสือเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

2.สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

3.รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

4.บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

ดาวน์โหลด

MOIT 21

1.บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

ดาวน์โหลด

2.กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดาวน์โหลด

2.1มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดาวน์โหลด

2.2 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดาวน์โหลด

3.หนังสือแจ้งเวียน

ดาวน์โหลด

4.รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

ดาวน์โหลด

MOIT 22

1.หลักฐานการประชุม จนจบขั้นตอน

ดาวน์โหลด

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

3.ภาพถ่ายประกอบ

ดาวน์โหลด

4.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดประชุม

ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

ดาวน์โหลด

คลังภาพ ITA 2566