ITA 2567

MOIT 2

MOIT2.6อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

ดาวน์โหลด

MOIT2.7 ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ดาวน์โหลด

MOIT2.9แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

MOIT2.10รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี66

ดาวน์โหลด

MOIT2.11แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ดาวน์โหลด

MOIT2.12คู่มือร้องเรียน

ดาวน์โหลด

MOIT2.13คู่มือร้องเรียน

ดาวน์โหลด

MOIT2.14คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจ

ดาวน์โหลด

MOIT2.16รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ดาวน์โหลด

MOIT2.18.1รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี66แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ดาวน์โหลด

MOIT2.18.2แผนการจัดซื้อ

ดาวน์โหลด

MOIT2.18.3ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

MOIT2.18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 1

MOIT1.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง

ดาวน์โหลด

MOIT1.1.2 มีคำสั่ง ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของ

ดาวน์โหลด

MOIT1.1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลด

MOIT1.1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลด

MOIT 1.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับ

ดาวน์โหลด

MOIT 1.2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ดาวน์โหลด

MOIT1.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลด

MOIT 3

MOIT3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

MOIT3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ (2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

MOIT3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 4

4.1.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ

ดาวน์โหลด

4.1.2มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

4.1.3มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินงานและงบลงทุน)

ดาวน์โหลด

4.1.4มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

ดาวน์โหลด

4.1.5มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

4.2.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ

ดาวน์โหลด


ดาวน์โหลด

4.2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

ดาวน์โหลด

4.3.1มีบันทึกข้อความ แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

4.3.2มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุจำนวน 2 แบบ คือ

ดาวน์โหลด

4.3.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

MOIT 5

moit5_ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด

5.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทร

ดาวน์โหลด

5.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

5.2 สขร.ต.ค.66

ดาวน์โหลด

5.2 สขร.พ.ย.66

ดาวน์โหลด

5.2 สขร.ธ.ค.66

ดาวน์โหลด

moit5_ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด

5.2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทร

ดาวน์โหลด

5.2 สขร.ม.ค.67

ดาวน์โหลด

5.2 สขร.ก.พ.67

ดาวน์โหลด

5.2 สขร.มี.ค.67

ดาวน์โหลด

5.3 แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

moit 5.1 บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

5.2 ส.ข.ร.เม.ย.67

ดาวน์โหลด

5.2 ส.ข.ร.พ.ค.67

ดาวน์โหลด

5.2 ส.ข.ร.มิ.ย.67

ดาวน์โหลด

moit 5.3 แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

MOIT 6

6.1.1บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บ

ดาวน์โหลด

6.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

6.2.1บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

6.2.2มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

6.2.3แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 7

7.1บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

7.2ประกาศ

ดาวน์โหลด

7.3ภาพประกาศ

ดาวน์โหลด

7.4แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

7.1 บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

7.2 ประกาศ

ดาวน์โหลด

7.3 ภาพถ่าย

ดาวน์โหลด

7.4เผยแพร่

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 8

8.1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด

8.1.2โครงการ

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

8.6มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

ดาวน์โหลด

8.2รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่

ดาวน์โหลด

8.3 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงาน

ดาวน์โหลด

8.5มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิ

ดาวน์โหลด

8.1.1 บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

8.1.2 โครงการ

ดาวน์โหลด

8.2บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

8.3รายงานผล

ดาวน์โหลด

8.4ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลด

8.5แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

MOIT 9

9.1มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการ

ดาวน์โหลด

9.2มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรีย

ดาวน์โหลด

9.3มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

ดาวน์โหลด

9.4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

ดาวน์โหลด

MOIT 10

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

10.1บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

10.2 รายงานร้องเรียนประพฤติ

ดาวน์โหลด

10.3 รายงานทุจริต

ดาวน์โหลด

10.4 มีแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

MOIT 11

11.1.1บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติ

ดาวน์โหลด

11.1.2โครงการ

ดาวน์โหลด

11.5 ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลด

11.6บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติใ

ดาวน์โหลด

11.7มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

ดาวน์โหลด

MOIT 12

12 รายงานสรุปผล

ดาวน์โหลด

12.1 บันทึกข้อความ ไตรมาส4

ดาวน์โหลด

12 แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

12.3มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ดาวน์โหลด

12.4 แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

12.5 เผยแพร่

ดาวน์โหลด

MOIT 13

13.1บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินกา

ดาวน์โหลด

13.2แบบรายงาน

ดาวน์โหลด

13.3แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 14

14.1บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ

ดาวน์โหลด

14.2มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

ดาวน์โหลด

14.3มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุสิ้นเป

ดาวน์โหลด

14.4หนังสือแจ้งเวียน

ดาวน์โหลด

14.5 แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 15

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขมรมจริยธรรม Strong

ดาวน์โหลด

15.1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของ

ดาวน์โหลด

15.1.2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

ดาวน์โหลด

15.1.3 เผยแพร่

ดาวน์โหลด

15.2.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของ

ดาวน์โหลด

15.2.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

ดาวน์โหลด

15.2.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ดาวน์โหลด

MOIT 16

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ดาวน์โหลด

16.1.1 รายงานแผนปราบปรามทุจรืต

ดาวน์โหลด

16.1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

ดาวน์โหลด

16.1.3 เผยแพร่

ดาวน์โหลด

16.2.1รายงานส่งเสริมคุณธรรม

ดาวน์โหลด

16.2.2แผนปฏิบัติการป้องกัน คุณธรรมจริยธรรม

ดาวน์โหลด

16.2.3แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

16.2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 17

17.1รายงานผลบริหารหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

17.2รายงานความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

17.3แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

17.4ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวม

ดาวน์โหลด

17.5มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

ดาวน์โหลด

MOIT 18

18.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั

ดาวน์โหลด

18.2มีมาตรการป้องกันการทุจริต

ดาวน์โหลด

18.3หนังสือแจ้งเวียน

ดาวน์โหลด

18.4 แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

MOIT 19

19.1 บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

19.2 รายงานการเรื่ยไร

ดาวน์โหลด

19.3แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 20

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 21

21.1 บันทึกข้อความ

ดาวน์โหลด

21.2 ประกาศ

ดาวน์โหลด

22.3แบบฟอร์มเผยแพร่0

ดาวน์โหลด

21.4มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่

ดาวน์โหลด

21.5มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

MOIT 22

22.1บันทึกรายงานผลกำกับ

ดาวน์โหลด

22.2แบบรายงานผล ไตรมาส4

ดาวน์โหลด

22.3แบบฟอร์มเผยแพร่

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

(ใส่ข้อความ)

ดาวน์โหลด

คลังภาพ ITA 2566