กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโรงพยาบาล

๑. กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง

๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๓ .พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

๔.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๕

๕.พระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

๕.กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือทางการแพทย์

๑. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๓๑

๒.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

๓.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

๔.พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

๖.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.๒๕๖๒

๗.พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ และแก้ไขเพิ่มเติม

๘.พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.๒๕๖๒

๖.กลุ่มกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๑.พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.พระราชบัญญัติความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๔

๓.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙