ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษาเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นโรคที่ป้องกันได้ เช่น โรคไข้หวัด โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ เบาหวาน ความดันโลหิต เป็นต้น

EBIT (ITA 2563)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

คืนข้อมูลให้ รพ.สต.

ระบบข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

จัดซื้อ จัดจ้าง

ระบบข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศด้านสาธารณสุข อำเภอเสาไห้

กิจกรรมของโรงพยาบาล

กิจกรรมของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA

Hospital Accreditation รองรับระบบคุณภาพ

KPI(Key Performance Indicator)

ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน

Data Center

ระบบข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศด้านสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี

www.sro.moph.go.th

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย

Health Data Center

คลังข้อมูลสุขภาพ ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โทรสายด่วน สปสช. 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบบริหารงาน IT

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ประวัติการซ่อมคอมพิวเตอร์ ทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Healthcare Risk Management System

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ สปสช.

ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม

สามารถตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม-สำหรับสถานพยาบาล

ระบบรายงานข้อมูลการตาย

deathreportระบบรายงานการตายกระทรวงสาธารณสุข

Data Center Saohai

ระบบข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ ด้านสาธารณสุข อำเภอเสาไห้

Financial and Claim center

ศูนย์การเงินและการเคลม รพ.เสาไห้

MIS(Management Information System)

ระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้บริการข้อมูล

ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการชม

บริการสาธารณสุข

เจ็บป่วยฉุกเฉิน

โทร 1669