การควบคุมป้องกันโรค

การควบคุมและป้องกันโรค ได้มีการพัฒนามาโดยต่อเนื่องเริ่มด้วยการนำเอาข้อสังเกต และสมมติฐานจากลักษณะการเกิดโรค การแพร่กระจายของโรค และอาการสำคัญของผู้ป่วยในชุมชนมาใช้ ประกอบการควบคุมและป้องกันโรค ต่อมาได้มีการนำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษา และวิจัย ในส่วนที่เกี่ยวกับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค คน สัตว์ และภาวะสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาการควบคุมและป้องกันโรค ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นลำดับ จนสามารถกำจัดและกวาดล้างโรคติดต่อที่ร้ายแรงบางโรคให้หมดไปได้ ซึ่งสามารถแบ่งการควบคุมและป้องกันโรคออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 การป้องกันโรคล่วงหน้า(Primary Prevention) ระดับที่ 2 การป้องกันในระยะมีโรคเกิด(Secondary Prevention)ระดับที่ 3 การป้องกันการเกิดความพิการและการไร้สมรรถภาพ (Tertiary Prevention) (วิชิต มธุรสภาษณ์. 2538 : 335)

  • การควบคุมป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่
  • ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก โรคไข้หวัดใหญ่ที่พบเป็นเพียงการระบาดตามฤดูกาลเท่านั้น
  • การควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก
  • กระทรวงสาธารณสุข เผยขณะนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น จำนวนผู้ป่วยลดลง
  • การควบคุมป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่
  • สำหรับการรักษาโรคมือ เท้า ปาก ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแพทย์จะให้ยารักษาตามอาการ ผู้ป่วย